Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczejProjekt

Od pomysłu do biznesu

Wejście lub powrót na rynek pracy niejednokrotnie związany jest z wieloma przeciwnościami, tym bardziej jeśli masz pomysł na swój własny biznes, a nie wiesz od czego zacząć. Przy wykorzystaniu środków unijnych może to być łatwiejsze niż sądziłaś do tej pory.

Jak to działa?

Kompleksowo wspieramy Twoją inicjatywę od założenia działalności gospodarczej po jej rozwój, poprzez bezzwrotną dotację i profesjonalne wsparcie szkoleniowo- doradcze z różnych obszarów biznesu i rozwoju zawodowego.  Dopasujemy się do Ciebie pod względem godzin i miejsca prowadzonych szkoleń. Zapewnimy również opiekę dla Twoich dzieci, podczas gdy Ty będziesz rozwijać swoje umiejętności biznesowe.

Zyskujesz:

 • indywidualnie dopasowany zakres wsparcia biznesowego (warsztaty i doradztwo) prowadzący do skutecznej realizacji własnych pomysłów na Biznes oraz osobistego (w formie coachingu indywidualnego i grupowego) prowadzący do przygotowania stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • opiekę dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy
 • monitoring merytoryczny i formalno-rachunkowy przez pierwsze 12 miesięcy
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23390 zł (dla min. 80 % Uczestniczek)
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 80 % uczestniczek)
 • rozbudowaną informację zwrotną na temat własnych predyspozycji do prowadzenia biznesu oraz wykonalności własnego pomysłu na biznes

Program kierowany jest do kobiet które:

 • ukończyły 30 rok życia
 • aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują na terenie województwa opolskiego
 • chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu
 • 50 % miejsc zarezerwowanych jest dla osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. następujących gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

Warsztaty tematyczne:

 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ukierunkowane na przygotowanie biznesplanów

Profesjonalne i nowoczesne zdefiniowanie modelu biznesu przy wsparciu szkoleniowo-doradczym ekspertów pozwoli na opracowanie efektywnych rynkowo biznesplanów.

Działania:

Część szkoleniowa.

Warsztaty pozwolą Uczestniczkom Projektu na przygotowanie biznesplanu. (4 moduły szkoleniowe po 2 dni po 8 h w grupach ok. 12 os.).

Celem 1. dnia szkolenia w każdym z modułów jest skoncentrowanie uwagi Uczestniczek Projektu na założeniach podejścia Business Model Canvas (BMC) jako narzędzia wspomagającego:

 • Definiowanie przedmiotu, celów i założeń działalności gospodarczej,
 • Ocenę dojrzałości pomysłu na biznes i szans na jego sukces rynkowy,
 • Przygotowanie wiarygodnych założeń biznesplanu dla rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Jest to autorski program szkoleniowo-doradczy wykorzystujący podejście BMC jako modelu pokazującego zależności pomiędzy wszystkimi tematami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tematy modułów szkoleniowych:

 1. Wprowadzenie do metodyki BMC. Omówienie i trening opisywania i oceny biznesu przy użyciu BMC.
 2. Analiza Rynku i Klientów. Definicja własnego produktu lub usługi, oferowana wartość i przewaga konkurencyjności, relacje z klientami, definicja rynku docelowego.
 3. Plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu. Działania zmierzające do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Planowanie działań sprzedażowych i marketingowej, charakterystyka metod sprzedaży i dostarczania produktów i usług, podstawy marketingu, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.
 4. Plan finansowy. Wprowadzenie do rachunków, kosztów i przychodów, realne oszacowanie przepływów w uruchamianym przedsięwzięciu, prawo pracy, prawo podatkowe, wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US), sporządzanie biznesplanów, prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.

Każdy z modułów warsztatów pozwoli Uczestniczkom Projektu programu na:

 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu,
  W ramach szkoleń udostępnimy Uczestniczką Projektu dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).
 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu.

W ramach szkoleń udostępnimy UP dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).

Celem 2. dnia szkoleń dla każdego z modułów jest samodzielne zdefiniowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu. Warsztaty szkoleniowe pozwolą przedyskutować ryzyka i czynniki sukcesu przedsięwzięcia w szerszym gronie.

Część doradcza.

Każda z Uczestniczka Projektu może uczestniczyć w indywidualnych sesjach z ekspertem (8h/os), który pomoże jej we właściwym samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczek Projektu.

Wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek, którego celem jest:

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa,
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawod., osobistych i przedsiębiorczych,
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem dz. gosp.: większa świadomość własnych potrzeb i celów, plan działania dotyczący zmiany (Strategia Działania),w tym również W OBSZARZE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z OSOBISTYM.
 1. Wsparcie szkoleniowe i doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej ukierunkowane na efektywne wydatkowanie dotacji

Cel zadania jest Umożliwienie każdej z Uczestniczek Projektu skorzystania z wiedzy praktyków biznesu w 1. roku pracy firmy. Istotą jest koncentracja na konkretnych problemach i kierunkach rozwoju biznesu, aby efektywnie wykorzystać przyznane środki. Każda Uczestniczka Projektu uzyska wsparcie osobistego mentora biznesu i możliwość skorzystania z pakietu szkoleń i doradztwa dostosowanych do własnych potrzeb.

Działania: Tematy warsztatów będą odpowiedzią na najczęstsze problemy zidentyfikowane przez ekspertów na etapie przygotowania i oceny biznesplanów. Każda z Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z wybranych minimum 4 modułów:

 1. Biznes. Definicja biznesu, wartość dodana, cel, przedmiot, zasoby, przewaga konkurencyjna, model biznesowy
 2. Rynek i Klienci. Definicja rynku i klienta, segmentacja rynku, standardy obsługi i budowanie relacji z klientami, lojalność klienta, rozpowszechnianie się opinii o obsłudze, reklamacje, service recovery, unikanie rutyny.
 3. Sprzedaż i Dystrybucja. Definicja efektywnych kanałów sprzedaży, optymalizacja procesów i kosztów sprzedaży, strategie sprzedażowe dostosowane do rynku , wycena produktu lub usługi, metody dystrybucji produktów i usług.
 4. Promocja biznesu. Narzędzia promocji i przekaz a grupa docelowa, pomiar i optymalizacja efektywności promocyjnej, Jak budować dobry PR, internet i media społecznościowe w promocji biznesu.
 5. Finanse. Praktyczny poradnik finansów dla przedsiębiorców – przychód, koszty, dochód, zysk, rentowność; planowanie i monitorowanie dz. biz.; biznesplan i budżet; przepływy pieniężne ; źródła finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania projektami.
 6. Prawo. Umowy z klientami i kontrahentami, różne formy zatrudniania pracowników i partnerów, windykacja należności, mediacja i droga sądowa, korzystanie z zewn. wsparcia prawnego.
 7. Księgowość i podatki. Wybór formy i sposobu rozliczania podatnika z US i ZUS, podstawowe formy działania biznesu. Rozliczanie samodzielne czy outsourcing, ryzyka podatkowe i odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 8. Przedsiębiorczość i Komunikacja. Zarządzanie czasem, motywowanie i zarządzanie zespołem, Efektywna komunikacja w firmie, skuteczna prezentacja w biznesie.

Ponadto każda Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z indywidualnego doradztwa ekspertów Biznesu. W ramach tego działania wybrany mentor (osobisty doradca biznesowy) będzie odpowiadał za indywidualny dobór zakresu szkoleń i doradztwa dla każdej Uczestniczki Projektu (1 godzina w miesiącu przez okres jednego roku) na podstawie identyfikacji indywidualnych potrzeb Uczestniczek Projektu. Działania te będą realizowane przez ekspertów zaangażowanych w projekcie.

….

Rekrutacja do projektu

I edycja

W styczniu rusza rekrutacja do projektu Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. opolskiego dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez 30 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o rekrutacji. Przewidywany termin przyjmowania zgłoszeń to styczeń 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne są aktualnie weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.
Przed wypełnieniem dokumentów prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www oraz w biurze projektu.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pocztą lub kurierem) formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty będą do pobrania na stronie www oraz w biurze projektu).

Do formularza rekrutacyjnego załączyć:

 • dokument potwierdzający status na rynku pracy, np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de mninims jeśli dotyczy

Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami i oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Romana Horoszkiewicza 6 w Opolu.

lub przesłać pocztą bądź kurierem. Przy czym decydująca jest data wpływu dokumentów do biura projektu.

Planowane jest opublikowanie listy rankingowej uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ciągu 21 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych. W przypadku większej liczby zgłoszeń stworzona zostanie lista rezerwowa.

Do I edycji projektu planuje się zakwalifikowane 36 uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne. Łącznie do projektu zostaną zakwalifikowane 72 uczestniczki. W sytuacji złożenia niewystarczającej liczby poprawnych pod względem formalnym formularzy rekrutacyjnych termin przyjmowania zgłoszeń zostanie wydłużony o miesiąc.

II edycja projektu przewidziana jest na luty – marzec 2018 r.

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Konkurencyjny rynek pracy

Działanie: Zakładanie działalności gospodarczej

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wnioskowane dofinansowanie: 3 793 482,00 PLN

Wkład UE: 3 698 882,00 PLN

Projekt dotyczy: utworzenia 58 mikroprzedsiębiorstw działających na obszarze woj. opolskiego prowadzonych przez kobiety 29+ z woj. opolskiego dzięki bezzwrotnej dotacji wraz z kompleksowym i profesjonalnym wsparciem szkoleniowo-doradczym obejmującym doradztwo biznesowe i coaching osobisty pomagający efektywnie wykorzystać otrzymane środki.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 2. Coaching grupowy (24 h) ma on na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych, przygotowanie stabilnego i mocnego grunty do zmiany życiowej związanej z założeniem działalności gospodarczej oraz ułożenie planu działania w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym drugą formą wsparcia jest coaching indywidualny (8 h), który pomoże we właściwym i samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczki Projektu.
 3. Kwalifikacja projektów do dofinansowania na podstawie biznes planów
 4. Wypłata bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 5. Wsparcie szkoleniowe i doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej
 6. Zainicjowanie i rozwój Klubu Przedsiębiorczych Kobiet mający na celu upełnomocnienie Kobiet w nowej roli, wsparcie emocjonalne innych osób będących w podobnej sytuacji oraz możliwość wymiany doświadczeń w szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów , na które natrafią kobiety w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Klub będzie miał charakter grupy wsparcia i cyklicznych spotkań rozwojowych.
 7. Wypłata wsparcia pomostowego
 8. Monitoring merytoryczny oraz formalno-rachunkowy prowadzonych działalności gospodarczych
Efekt:
 • wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • wsparcie w zakresie przedstawienia bilansu kompetencji i określenia kierunków rozwoju

Harmonogram szkoleń dla 2 tury III naboru:

DATA TRENER ZAJĘCIA MIEJSCE
11.04.19 PAWEŁ GRUSZECKI wprowadzenie do metodyki BMC Biuro projektu:

ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104

12.04.19 KRZYSZTOF CHMURA plan finansowy
15.04.19 PRZEMEK RADOMSKI analiza rynku i klientów Biuro projektu:

ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104

16.04.19 PRZEMEK RADOMSKI analiza rynku i klientów
17.04.19 ROBERT JANKOWICZ plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu
18.04.19 ROBERT JANKOWICZ plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu
23.04.19 PAWEŁ GRUSZECKI wprowadzenie do metodyki BMC Biuro projektu:

ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104

24.04.19 KRZYSZTOF CHMURA plan finansowy
25.04.19 Coaching PLinEU coaching grupowy
7.05.19 coaching coaching grupowy Biuro projektu:

ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104

8.05.19 coaching coaching grupowy

 

 

Harmonogram szkolen dla 1 tury III naboru:

DATA ZAJĘCIA GDZIE
08.03.19 wprowadzenie do metodyki BMC
09.03.19
10.03.19
11.03.19 plan finansowy NYSA

Ośrodek Inicjatyw Twórczych Inventus, ul.Rodziewiczówny 18B

12.03.19 analiza rynku i klientów
13.03.19 analiza rynku i klientów
14.03.19 plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu
15.03.19 plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu
16.03.19
17.03.19
18.03.19 coaching grupowy
19.03.19 coaching grupowy
20.03.19 coaching grupowy
21.03.19
22.03.19 wprowadzenie do metodyki BMC
23.03.19
24.03.19
25.03.19 plan finansowy

 

Harmonogram II naboru uaktualnienie 03.10.2018 r.

Okres realizacji Planowane działania
Od 02.07 – 07.09.2018r.  

Nabór do projektu

01.10.2018r. Opublikowanie wstępnych list rankingowych
Do 05.10.2018r. Poinformowanie Kandydatek indywidualnie o wynikach oceny merytorycznej formularzy
Od 01-06.10.2018r. Procedura odwoławcza
08 – 30.10.2018r. Planowane rozpoczęcie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla Uczestniczek oraz równolegle coachingu w celu wzmocnienia potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek
05.11 – 13.11.2018r. Planowane okres na złożenie biznesplanów przez Uczestniczki
14 -23.11.2018r. Przybliżony termin oceny biznesplanów i posiedzenie KOW
30.11.2018r. Ogłoszenie podstawowej listy rankingowej wniosków o przyznanie dotacji
Do 31.12.2018r. Planowany okres na podpisanie umowy na otrzymanie dotacji przez Uczestniczki

 

Harmonogram II naboru uaktualniony z dnia 06.08.2018 r.

Okres realizacji Planowane działania
Od 02.07 – 10.08.2018 r. Etap I 

Nabór do projektu

Od 13.08 – 17.08.2018 r. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Do 22.08.2018 r. Uzupełnienia braków formalnych
23 – 29.08.2018 r. Etap II 

Spotkania z doradcą zawodowym (2 h na os.)

 

Do 27.08.2018 r.

Poinformowanie IZ o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
04.09.2018 r. Etap III 

Ocena merytoryczna – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

06.09.2018 r. Opublikowanie wstępnych list rankingowych
12.09.2018 r. Poinformowanie UP indywidualnie o wynikach oceny merytorycznej
Od 12.09.2018r. Etap IV

Procedura odwoławcza

19.09.2018 r. Etap V

Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych

Harmonogram II naboru uaktualniony z dnia 29.07.2018 r.

Okres realizacji Planowane działania
Od 02.07 – 03.08.2018 r. Etap I 

Nabór do projektu

Od 06.08 – 10.08.2018 r. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Do 16.08.2018 r. Uzupełnienia braków formalnych
17 – 23.08.2018 r. Etap II 

Spotkania z doradcą zawodowym (2 h na os.)

 

Do 27.08.2018 r.

Poinformowanie IZ o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
27.08.2018 r. Etap III 

Ocena merytoryczna – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

03.09.2018 r. Opublikowanie wstępnych list rankingowych
05.09.2018 r. Poinformowanie UP indywidualnie o wynikach oceny merytorycznej
Od 05.09.2018r. Etap IV

Procedura odwoławcza

13.09.2018 r. Etap V

Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych

Harmonogram II naboru uaktualniony z dnia 29.07.2018 r.

Okres realizacji Planowane działania
Od 02.07 – 03.08.2018 r. Etap I 

Nabór do projektu

Od 06.08 – 10.08.2018 r. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Do 16.08.2018 r. Uzupełnienia braków formalnych
17 – 23.08.2018 r. Etap II 

Spotkania z doradcą zawodowym (2 h na os.)

 

Do 27.08.2018 r.

Poinformowanie IZ o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
27.08.2018 r. Etap III 

Ocena merytoryczna – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

03.09.2018 r. Opublikowanie wstępnych list rankingowych
05.09.2018 r. Poinformowanie UP indywidualnie o wynikach oceny merytorycznej
Od 05.09.2018r. Etap IV

Procedura odwoławcza

13.09.2018 r. Etap V

Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych

Harmonogram II naboru

Okres realizacji Planowane działania
Od 2.07 – 20.07.2018 r. Etap I 

Nabór do Projektu

Od 23.07 – 27.07.2018 r. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych
Do 1.08.2018 r. Uzupełnienia braków formalnych
2 – 7.08.2018 r. Etap II 

Spotkania z doradcą zawodowym (2 h na os.)

Do 17.05.2018 r. Poinformowanie IZ o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
14.08.2018 r. Etap III Ocena merytoryczna – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
20.08.2018 r. Opublikowanie wstępnych list rankingowych
22.08.2018 r. Poinformowanie UP indywidualnie o wynikach oceny merytorycznej
Od 22.08.2018 r. Etap IV
Procedura odwoławcza
27.08.2018 r. Etap V
Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych

Harmonogram I naboru

Okres realizacji Planowane działania
Do 11.05.2018 r. Etap I 

Nabór Kandydatów

Do 16.05.2018 r. Ocena formalna złożonych formularzy
Do 21.05.2018 r. Uzupełnienia braków formalnych
14.05 – 22.05.2018 r. Etap II 

Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów psychologicznych badających predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej (2 h na os.)

23.05.2018 r. Etap III 

Przeprowadzenie oceny merytorycznej zaakceptowanych pod względem formalnym formularzy rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną

25.05.2018 r. Opublikowanie pierwszej i drugiej wstępnej listy rankingowych
29.05.2018 r. Poinformowanie UP o wynikach oceny merytorycznej
30.05.2018 r. Etap V

Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych uczestniczek projektu i podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika projektu (zał. nr 6 do Regulaminu Rekrutacji) wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu (zał. nr 7 Regulaminu Rekrutacji)

10.11.2020 r.

Przedłużone wsparcie pomostowe (III nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczki III naboru.

Lista rankingowa III nabór – Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 20 listopada 2020 r.

 

8.10.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Termin składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe dla Uczestniczki III naboru: 12-14.10.2020 r.

 

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) wraz z wymaganymi załącznikami:

– zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),

– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);

– oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);

– oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

 

16.07.2020 r.

Przedłużone wsparcie pomostowe (II i III nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek II i III naboru.

Lista rankingowa II i III nabór – Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 27 lipca 2020 r.

 

06.07.2020 r.

Podstawowe wsparcie pomostowe (III nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestniczki III naboru.

Lista rankingowa III nabór – Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Przypominamy o terminie 21 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 04 sierpnia 2020 r.

 

18.05.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Termin składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe (dla Uczestniczek II naboru, które nie brały udziału we wcześniejszym naborze oraz dla Uczestniczek III naboru, które otrzymały już Podstawowe Wsparcie Pomostowe): 20-27.05.2020 r.

 

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) wraz z wymaganymi załącznikami:

– zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),

– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);

– oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);

– oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

 

18.05.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Termin składania wniosków o Podstawowe Wsparcie Pomostowe (dla Uczestniczek III naboru, które nie brały udziału we wcześniejszym naborze wniosków): 20-27.05.2020 r.

 

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do  Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis  (Załącznik nr 5 do Regulaminu), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu),

– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do Regulaminu);

– oświadczenie o skorzystaniu lub  nieskorzystaniu  przez  Uczestniczkę  Projektu  równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do Regulaminu).

– oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25 do Regulaminu).

 

06.05.2020 r.

Podstawowe wsparcie pomostowe (III nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestniczek III naboru.

Lista rankingowa III nabór – Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Przypominamy o terminie 21 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 04 czerwca 2020 r.

W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej skompletowanie dokumentów w terminie, istnieje możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki.

 

06.05.2020 r.

Przedłużone wsparcie pomostowe (II nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek II naboru.

Lista rankingowa II nabór – Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 15 maja 2020 r.

W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej skompletowanie dokumentów w terminie, istnieje możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki.

 

12.02.2020r.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru

Lista rankingowa – II nabór

 

10.12.2019r.

Termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe (III nabór).

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 13-17.01.2020 r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do  Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:
 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do Regulaminu), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis, wystawione  przez podmioty udzielające  pomocy w roku   podatkowym,   w   którym   Uczestnik   Projektu   przystępuje   do   projektu   oraz     w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis1 ;
 3. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do Regulaminu);
 4. oświadczenie o skorzystaniu lub  nieskorzystaniu  przez  Uczestniczkę  Projektu  równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do Regulaminu).
 5. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25 do Regulaminu).


10.12.2019r.

Termin składania wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe (II nabór).

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 02-10.01.2020 r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),
  4. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);
  5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
  6. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

28.11.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór) – publikacja ostatecznej listy rankingowej.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę rankingową dla Uczestniczek III naboru:

ostateczna lista rankingowa (dotacje III nabór)

Przypominamy Uczestniczkom, których wnioski znajdują się na pozycjach 17, 18 i 19 o konieczności zachowania terminu 30 dni na podpisanie umowy o dotacje od dnia dzisiejszego (28.11.2019).

Dla pozostałych Uczestniczek (których wnioski znajdują się na pozycjach od 1 do 16) termin 30 dni na podpisanie umowy jest liczony od dnia opublikowania podstawowej listy rankingowej tj. od 30.10.2019

Powyższa decyzja jest ostateczna.

13.11.2019r.

Składanie wniosków o wsparcie pomostowe (II nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek II naboru:

podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową, w najbliższych dniach.

 

30.10.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek III naboru:

podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową, w najbliższych dniach.

 

07.08.2019r.

Termin składania wniosków na dotację (III nabór) – anulacja.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – KOREKTA

W związku z anulacją posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla III naboru, Beneficjent na nowo otwiera procedurę składania i oceny wniosków o przyznanie dotacji dla III naboru ( III i IV tury).

Termin naboru wniosków wraz z załącznikami wyznacza się w okresie między 8 – 14.08.19r.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu na ulicy Romana Horoszkiewicza 6/C104 w Opolu.

Zapraszamy wszystkie Uczestniczki III naboru do składania wniosków wraz z załącznikami zgodnie z “Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

 

06.08.2019r.

Termin składania wniosków na dotację (III nabór) – anulacja

Ze względu na nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków dla III naboru w dn. 14-15.05.2019, po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Beneficjent unieważnia nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla III naboru oraz wyniki KOW z dn. 14-15.05.2019.

Równocześnie informujemy, że do dn. 07.08.2019 zostanie wyznaczony i opublikowany nowy termin przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Zapraszamy wszystkie Uczestniczki III naboru do składania wniosków wraz z biznesplanami.

 

18.06.2019r.

Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe (I nabór) – ogłoszenie wyników.

Publikujemy listę rankingową dla wniosków o przedłużone pomostowe dla Uczestniczek I naboru:

lista rankingowa przedłużone pomostowe

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej skompletowanie dokumentów w terminie, istnieje możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki.

 

14.06.2019r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór) – ogłoszenie wyników po odwołaniu.

Publikujemy listę rankingową po odwołaniach dla Uczestniczek II naboru:

lista rankingową po odwołaniach

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Przypominamy o terminie 30 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

 

03.05.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór).

Otwarcie naboru formularzy dla:

 • III naboru II tury – Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej.

Termin naboru: 06 – 10.06.19

 

09.04.2019r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – III nabór II tura

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru II tury publikujemy ostateczną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. ostateczna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

01.04.2019 r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – III nabór II tura

Publikujemy wstępną listę rankingową Uczestniczek w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”, nabór III 2 tura.

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

26.03.2019 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór)

Wyniki dla Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestniczek z I naboru

 1. lista rankingowa

Szczegółowe informacje, została rozesłane do wszystkich Pań w najbliższych dniach.

 

12.03.2019 r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek II naboru:

 1. podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą e-mail, w najbliższych dniach.

 

08.03.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – II tura (przedłużenie rekrutacji)

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że przedłuża rekrutacje do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja będzie otwarta do 15.03. 2019r.

 

06.03.2019r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – II nabór.

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru I tury publikujemy ostateczną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. ostateczna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

26.02.2019r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – III nabór.

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru I tury publikujemy wstępną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

22.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu ! – II tura.

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że została otwarta rekrutacja do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja dla 2 tury III naboru będzie otwarta w dniach 25.02.2019 r. – 08.03.2019 r.

 

22.02.2019r.

Termin składania wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe (I nabór).

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 4-8.03.19

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23)
  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),
  4. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);
  5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
  6. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

 

11.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – aktualizacja.

Zakończyliśmy 1 turę naboru do III rekrutacji.

Kolejne kroki to ocena formalna formularzy rekrutacyjnych oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

Przybliżony termin Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych to 25.02.19, wtedy też zostanie opublikowana wstępna lista rankingowa.

W następnym tygodniu zostanie otwarta rekrutacja dla 2 tury.

 

01.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – przedłużona rekrutacja.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 08.02.19r. (piątek).

 

25.01.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – przedłużona rekrutacja.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 01.02.19r. (piątek).

 

04.01.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu!

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że została otwarta rekrutacja do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja będzie otwarta do dnia: 25.01.19r.

 

16.12.18r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór) – aktualizacja.

Otwarcie naboru formularzy dla:

 • I edycji – Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • II edycji – Wniosków o przyznanie dotacji

Termin naboru: 17.12.18 – 21.12.18

 

13.12.18r.

Aktualizacja regulaminów wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi MIiR dot. podatku VAT z dnia 02.10.2018 (update 11.12.18r):

 

14.11.2018 r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór) – anulacja.

Z przykrością informujemy iż, z powodów formalnych poniższy harmonogram ulega anulacji.

Będziemy informować, o nowym terminie posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla I i II naboru.

 

09.11.2018 r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór)

Ogłaszamy przybliżony harmonogram, powiadomienia o wynikach posiedzenia Komisji Oceny wniosków dla I i II naboru:

 Harmonogram procedury przyznawania wsparcia pomostowego – I nabór

13-16.11.18 – okres składania wniosków wraz załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin ogłoszenia wyników

 

Harmonogram procedury oceny biznesplanów – II nabór

5-13.11.18 – okres składania wniosku wraz z załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin publikacji podstawowych list rankingowych

 

08.11.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór) – ogłoszenie wyników po odwołaniu.

Publikujemy listę rankingową po odwołaniach dla Uczestniczek I naboru:

lista rankingową po odwołaniach

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Od dnia publikacji, zaczyna biegnąc termin 30 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

 

05.11.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór).

Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami na szkoleniach, termin składania biznesplanów dla Uczestniczek II naboru, otwarty jest w okresie 05 – 13.11.2018 r..

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu na ulicy ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104 w Opolu.

 

11.10.2018 r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – II nabór.

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Publikujemy ostateczne listy rankingowe dla II naboru – aktualizacja:

 1. ostateczna lista rankingowa  osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. ostateczna lista rankingowaosób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

03.10.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór) – ogołoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek I naboru:

 1. podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą e-mail, w najbliższych dniach.

 

01.10.2018 r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – II nabór.

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych II nabór:

 1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. wstępna lista rankingowa osób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

24.08.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 07.09.2018 r. (piątek).

13.08.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 24.08.2018 r. (piątek).

06.05.2020 r.

Przedłużone wsparcie pomostowe (II nabór) – ogłoszenie wyników.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestniczek II naboru.

https://pgconsulting.eu/wp-content/uploads/2020/05/II-nabór-lista-rankingowa-WPP.pdf

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy, tj. do 15 maja 2020 r.

W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej skompletowanie dokumentów w terminie, istnieje możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki.

 

12.02.2020r.

W załączeniu publikujemy Listę rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników II naboru

Lista rankingowa – II nabór

 

10.12.2019r.

Termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe (III nabór).

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 13-17.01.2020 r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do  Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:
 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do Regulaminu), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis, wystawione  przez podmioty udzielające  pomocy w roku   podatkowym,   w   którym   Uczestnik   Projektu   przystępuje   do   projektu   oraz     w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis1 ;
 3. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do Regulaminu);
 4. oświadczenie o skorzystaniu lub  nieskorzystaniu  przez  Uczestniczkę  Projektu  równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do Regulaminu).
 5. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25 do Regulaminu).


10.12.2019r.

Termin składania wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe (II nabór).

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 02-10.01.2020 r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),
  4. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);
  5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
  6. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

28.11.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór) – publikacja ostatecznej listy rankingowej.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę rankingową dla Uczestniczek III naboru:

ostateczna lista rankingowa (dotacje III nabór)

Przypominamy Uczestniczkom, których wnioski znajdują się na pozycjach 17, 18 i 19 o konieczności zachowania terminu 30 dni na podpisanie umowy o dotacje od dnia dzisiejszego (28.11.2019).

Dla pozostałych Uczestniczek (których wnioski znajdują się na pozycjach od 1 do 16) termin 30 dni na podpisanie umowy jest liczony od dnia opublikowania podstawowej listy rankingowej tj. od 30.10.2019

Powyższa decyzja jest ostateczna.

13.11.2019r.

Składanie wniosków o wsparcie pomostowe (II nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek II naboru:

podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową, w najbliższych dniach.

 

30.10.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek III naboru:

podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową, w najbliższych dniach.

 

07.08.2019r.

Termin składania wniosków na dotację (III nabór) – anulacja.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – KOREKTA

W związku z anulacją posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla III naboru, Beneficjent na nowo otwiera procedurę składania i oceny wniosków o przyznanie dotacji dla III naboru ( III i IV tury).

Termin naboru wniosków wraz z załącznikami wyznacza się w okresie między 8 – 14.08.19r.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu na ulicy Romana Horoszkiewicza 6/C104 w Opolu.

Zapraszamy wszystkie Uczestniczki III naboru do składania wniosków wraz z załącznikami zgodnie z “Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

 

06.08.2019r.

Termin składania wniosków na dotację (III nabór) – anulacja

Ze względu na nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków dla III naboru w dn. 14-15.05.2019, po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Beneficjent unieważnia nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla III naboru oraz wyniki KOW z dn. 14-15.05.2019.

Równocześnie informujemy, że do dn. 07.08.2019 zostanie wyznaczony i opublikowany nowy termin przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Zapraszamy wszystkie Uczestniczki III naboru do składania wniosków wraz z biznesplanami.

 

18.06.2019r.

Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe (I nabór) – ogłoszenie wyników.

Publikujemy listę rankingową dla wniosków o przedłużone pomostowe dla Uczestniczek I naboru:

lista rankingowa przedłużone pomostowe

Przypominamy o terminie 7 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

W przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej skompletowanie dokumentów w terminie, istnieje możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki.

 

14.06.2019r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór) – ogłoszenie wyników po odwołaniu.

Publikujemy listę rankingową po odwołaniach dla Uczestniczek II naboru:

lista rankingową po odwołaniach

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Przypominamy o terminie 30 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

 

03.05.2019r.

Składanie wniosków o dotację (III nabór).

Otwarcie naboru formularzy dla:

 • III naboru II tury – Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej.

Termin naboru: 06 – 10.06.19

 

09.04.2019r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – III nabór II tura

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru II tury publikujemy ostateczną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. ostateczna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

01.04.2019 r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – III nabór II tura

Publikujemy wstępną listę rankingową Uczestniczek w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”, nabór III 2 tura.

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

26.03.2019 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór)

Wyniki dla Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestniczek z I naboru

 1. lista rankingowa

Szczegółowe informacje, została rozesłane do wszystkich Pań w najbliższych dniach.

 

12.03.2019 r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór) – ogłoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek II naboru:

 1. podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą e-mail, w najbliższych dniach.

 

08.03.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – II tura (przedłużenie rekrutacji)

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że przedłuża rekrutacje do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja będzie otwarta do 15.03. 2019r.

 

06.03.2019r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – II nabór.

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru I tury publikujemy ostateczną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. ostateczna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

26.02.2019r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – III nabór.

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru I tury publikujemy wstępną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

22.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu ! – II tura.

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że została otwarta rekrutacja do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja dla 2 tury III naboru będzie otwarta w dniach 25.02.2019 r. – 08.03.2019 r.

 

22.02.2019r.

Termin składania wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe (I nabór).

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin składania dokumentów: 4-8.03.19

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23)
  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym (Załącznik nr 5), lub kopie zaświadczeń o pomocy de  minimis,
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6),
  4. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14);
  5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestniczkę Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
  6. oświadczenie uczestnika dot. podatku VAT (Załącznik nr 25).

 

11.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – aktualizacja.

Zakończyliśmy 1 turę naboru do III rekrutacji.

Kolejne kroki to ocena formalna formularzy rekrutacyjnych oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

Przybliżony termin Komisja Oceny Formularzy Rekrutacyjnych to 25.02.19, wtedy też zostanie opublikowana wstępna lista rankingowa.

W następnym tygodniu zostanie otwarta rekrutacja dla 2 tury.

 

01.02.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – przedłużona rekrutacja.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 08.02.19r. (piątek).

 

25.01.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu! – przedłużona rekrutacja.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 01.02.19r. (piątek).

 

04.01.2019r.

Rusza rekrutacja do III naboru, do Projektu!

Zaproszenie do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Beneficjent PGC Paweł Gruszecki informuje, że została otwarta rekrutacja do projektu: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”.

Rekrutacja będzie otwarta do dnia: 25.01.19r.

 

16.12.18r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór) – aktualizacja.

Otwarcie naboru formularzy dla:

 • I edycji – Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • II edycji – Wniosków o przyznanie dotacji

Termin naboru: 17.12.18 – 21.12.18

 

13.12.18r.

Aktualizacja regulaminów wraz z załącznikami, zgodnie z wytycznymi MIiR dot. podatku VAT z dnia 02.10.2018 (update 11.12.18r):

 

14.11.2018 r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór) – anulacja.

Z przykrością informujemy iż, z powodów formalnych poniższy harmonogram ulega anulacji.

Będziemy informować, o nowym terminie posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla I i II naboru.

 

09.11.2018 r.

Termin składania wniosków na wsparcie pomostowe podstawowe (I nabór) oraz dotację (II nabór)

Ogłaszamy przybliżony harmonogram, powiadomienia o wynikach posiedzenia Komisji Oceny wniosków dla I i II naboru:

 Harmonogram procedury przyznawania wsparcia pomostowego – I nabór

13-16.11.18 – okres składania wniosków wraz załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin ogłoszenia wyników

 

Harmonogram procedury oceny biznesplanów – II nabór

5-13.11.18 – okres składania wniosku wraz z załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin publikacji podstawowych list rankingowych

 

08.11.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór) – ogłoszenie wyników po odwołaniu.

Publikujemy listę rankingową po odwołaniach dla Uczestniczek I naboru:

lista rankingową po odwołaniach

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Od dnia publikacji, zaczyna biegnąc termin 30 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.

 

05.11.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (II nabór).

Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami na szkoleniach, termin składania biznesplanów dla Uczestniczek II naboru, otwarty jest w okresie 05 – 13.11.2018 r..

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu na ulicy ul. Romana Horoszkiewicza 6/C104 w Opolu.

 

11.10.2018 r.

Ostateczna lista rankingowa KOFR – II nabór.

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Publikujemy ostateczne listy rankingowe dla II naboru – aktualizacja:

 1. ostateczna lista rankingowa  osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. ostateczna lista rankingowaosób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

03.10.2018 r.

Składanie wniosków o dotację (I nabór) – ogołoszenie wyników.

Ogłaszamy wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla Uczestniczek I naboru:

 1. podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą e-mail, w najbliższych dniach.

 

01.10.2018 r.

Wstępna lista rankingowa KOFR – II nabór.

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych II nabór:

 1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. wstępna lista rankingowa osób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

 

24.08.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 07.09.2018 r. (piątek).

13.08.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 24.08.2018 r. (piątek).

06.08.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu ! – przedłużona rekrutacja.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 10.08.2018 r. (piątek).

01.08.2018 r.

Składanie wniosków o dotację – I nabór.

Drogie Uczestniczki Projektu,

powoli kończycie etap szkoleniowo-doradczy projektu. Kolejny ważny etap, jaki Was czeka to opracowanie biznesplanów.

Od 6 sierpnia 2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie Waszych firm.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie w terminie od 6 sierpnia do 10 sierpnia 2018 r. Wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami.

Dokumenty należy składać w biurze projektu Romana Horoszkiewicza 6 lok. C 104, 45-301 Opole w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane załączniki:

 1. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym.
 2. Biznesplan na okres 2 pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu),
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu),
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu),
 6. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją niniejszego projektu, w szczególności:
  • pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409, z późn. ),
  • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r., poz. 14 09, z późn. zm.);

27.07.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 03.08.2018 r. (piątek).

27.06.2018 r.

Ostateczna Lista Rankingowa KOFR – I nabór.

W związku z zakończeniem rekrutacji dla I naboru publikujemy ostateczne listy rankingowe.

 1. Pierwsza ostateczna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. Druga ostateczna lista rankingowa osób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

20.07.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru, do Projektu! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 27.07.2018 r. (piątek).

21.06.2018 r.

Wstępna Lista Rankingowa KOFR – I nabór.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe potencjalnych uczestniczek projektu.

 1. Pierwsza wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
 2. Druga wstępna lista rankingowa osób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej

Ostateczne listy rankingowe zostaną sporządzone w terminie 5 dni od dnia poinformowania wszystkich kandydatek o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej.

18.06.2018 r.

Rusza rekrutacja do II naboru do Projektu!

Informujemy, iż na podstawie Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu ogłaszamy nabór uczestniczek do projektu pt.:

Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty rekrutacyjne (w 2 egzemplarzach) można składać w biurze projektu w Opolu od dnia 02 lipca do 20 lipca 2018 r.

W ramach drugiego naboru zostanie zrekrutowanych minimum 10 osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (tj. zamieszkujące na obszarze jednej z gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice).

Beneficjent posiada 14 wolnych miejsc w Projekcie dla osób nie zamieszkujące obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.

Biuro projektu:

 1. Romana Horoszkiewicza 6 lok. C 104, 45-301 Opole

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 15.00

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karty oceny formularzy:

karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie udostępniony do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Projektu.

 1. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi :

1) Formularz rekrutacyjny – (Załącznik nr 1),

2) Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata – (Załącznik nr 2),

3) Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha (Załącznik nr 3) – jeśli dotyczy.

 1. Dodatkowo należy złożyć:

1) dokumenty potwierdzające status Kandydata na rynku pracy, tj.:

 1. a) osoby z niepełnosprawnościami – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ do tego upoważniony (dwa egzemplarze w formie kopii),
 2. b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania Kandydata o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych – aktualne na dzień złożenia Formularza Rekrutacyjnego (jeden egzemplarz w oryginale, drugi egzemplarz w formie kopii),

2) kopie dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Kandydat zamierza założyć w ramach Projektu (jeśli dotyczy).

18.05.2018 r.

Rusza I rekrutacja do Projektu ! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 30.05.2018 r. (środa).

11.05.2018 r.

Rusza I rekrutacja do Projektu ! – przedłużenie rekrutacji.

Na podstawie & 6, ust. 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 18.05.2018 r. (piątek).

12.04.2018 r.

Rusza rekrutacja do projektu!

Informujemy, iż na podstawie zaakceptowanego Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu ogłaszamy nabór uczestniczek do projektu pt.:

Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty rekrutacyjne (w 2 egzemplarzach) można składać w biurze projektu w Opolu od dnia 26 kwietnia do 11 maja 2018 r.

Biuro projektu:

 1. Romana Horoszkiewicza 6 lok. C 104, 45-301 Opole

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 15.00

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karty oceny formularzy:

karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie udostępniony do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Projektu.

 1. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi :

1) Formularz rekrutacyjny – (Załącznik nr 1),

2) Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata – (Załącznik nr 2),

3) Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha (Załącznik nr 3) – jeśli dotyczy.

 1. Dodatkowo należy złożyć:

 

1) dokumenty potwierdzające status Kandydata na rynku pracy, tj.:

 1. a) osoby z niepełnosprawnościami – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez organ do tego upoważniony (dwa egzemplarze w formie kopii),

 

 1. b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania Kandydata o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych – aktualne na dzień złożenia Formularza Rekrutacyjnego (jeden egzemplarz w oryginale, drugi egzemplarz w formie kopii),

 

2) kopie dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, niezbędne lub przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, którą Kandydat zamierza założyć w ramach Projektu (jeśli dotyczy).

Kto może wziąć udział w projekcie.

Czy w projekcie może wziąć udział osoba, która pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Nie, w projekcie nie może wziąć udziału osoba, która za swoją prace otrzymuje wynagrodzenie.

Czy osoba będąca na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pobierające świadczenie (zasiłek) z tego tytułu może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby te są uznawane jako osoby pracujące.

Czy osoba, która posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy w chwili przystąpienia do projektu może wziąć w nim udział?

Nie, wykluczone z projektu są osoby, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG lub KRS, ponadto z projektu wyłączone są osoby, które są lub były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub też które są lub były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Czy osoba, która była karana może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby karane za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz przeciwko którym toczy się postępowanie karne nie mogą wziąć udziału w projekcie.

Czy kobieta będąca w ciąży może wziąć udział w projekcie?

Tak, pod warunkiem że kandydatka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego (w takim bowiem wypadku jest uważana za osobę pracującą). Osoby zatrudnione, które kwalifikowałyby się do urlopu macierzyńskiego (gdyby miały pracę) i nie otrzymują świadczeń macierzyńskich ze względu na brak zatrudnienia, mogą uczestniczyć w projekcie.

Czy osoba, która skończyła 29 rok życia może wziąć udział w projekcie?

Nie, za osobę powyżej 29 roku życia uważa się osobę, która ukończyła 30 rok życia, łącznie z dniem 30 urodzin.

Czy osoba będąca za emeryturze może wziąć udział?

Tak, osoba ta jest uważana za osobę bierną zawodowo.

Jak długo kandydatka musi być bezrobotna?

Nie ma ograniczenia czasowego, w chwili przystąpienia do projektu kandydatka musi status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo.

Czy osoba, która prowadziła działalność gospodarczą za granicą może wziąć udział w projekcie?

Nie, prowadzenie działalności w ostatnich 12 miesiącach – niezależnie od kraju, gdzie była ona prowadzona – stanowi przeszkodę do udziału w projekcie.

W jakich powiatach stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.?

Stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość w powiatach: toruński, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, m.Grudziądz, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski, m.Włocławek, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, tucholski.

Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha przeliczeniowe może wziąć udział w Projekcie?

Nie, osoba będąca właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może być uczestnikiem projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej nr RPOP.07.03.00-16-0047/16

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?