Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczejProjekt

Od pomysłu do biznesu

Wejście lub powrót na rynek pracy niejednokrotnie związany jest z wieloma przeciwnościami, tym bardziej jeśli masz pomysł na swój własny biznes, a nie wiesz od czego zacząć. Przy wykorzystaniu środków unijnych może to być łatwiejsze niż sądziłaś do tej pory.

Jak to działa?

Kompleksowo wspieramy Twoją inicjatywę od założenia działalności gospodarczej po jej rozwój, poprzez bezzwrotną dotację i profesjonalne wsparcie szkoleniowo- doradcze z różnych obszarów biznesu i rozwoju zawodowego.  Dopasujemy się do Ciebie pod względem godzin i miejsca prowadzonych szkoleń. Zapewnimy również opiekę dla Twoich dzieci, podczas gdy Ty będziesz rozwijać swoje umiejętności biznesowe.

Zyskujesz:

 • indywidualnie dopasowany zakres wsparcia biznesowego (warsztaty i doradztwo) prowadzący do skutecznej realizacji własnych pomysłów na Biznes oraz osobistego (w formie coachingu indywidualnego i grupowego) prowadzący do przygotowania stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • opiekę dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy
 • monitoring merytoryczny i formalno-rachunkowy przez pierwsze 12 miesięcy
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23390 zł (dla min. 80 % Uczestniczek)
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 80 % uczestniczek)
 • rozbudowaną informację zwrotną na temat własnych predyspozycji do prowadzenia biznesu oraz wykonalności własnego pomysłu na biznes

Program kierowany jest do kobiet które:

 • ukończyły 30 rok życia
 • aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują na terenie województwa opolskiego
 • chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu
 • 50 % miejsc zarezerwowanych jest dla osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. następujących gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

Warsztaty tematyczne:

 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ukierunkowane na przygotowanie biznesplanów

Profesjonalne i nowoczesne zdefiniowanie modelu biznesu przy wsparciu szkoleniowo-doradczym ekspertów pozwoli na opracowanie efektywnych rynkowo biznesplanów.

Działania:

Część szkoleniowa.

Warsztaty pozwolą Uczestniczką Projektu na przygotowanie biznesplanu. (4 moduły szkoleniowe po 2 dni po 8h w grupach ok. 12 os.).

Celem 1. dnia szkolenia w każdym z modułów jest skoncentrowanie uwagi Uczestniczek Projektu na założeniach podejścia Business Model Canvas (BMC) jako narzędzia wspomagającego:

 • Definiowanie przedmiotu, celów i założeń działalności gospodarczej,
 • Ocenę dojrzałości pomysłu na biznes i szans na jego sukces rynkowy,
 • Przygotowanie wiarygodnych założeń biznesplanu dla rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Jest to autorski program szkoleniowo-doradczy wykorzystujący podejście BMC jako modelu pokazującego zależności pomiędzy wszystkimi tematami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tematy modułów szkoleniowych:

 1. Wprowadzenie do metodyki BMC. Omówienie i trening opisywania i oceny biznesu przy użyciu BMC.
 2. Analiza Rynku i Klientów. Definicja własnego produktu lub usługi, oferowana wartość i przewaga konkurencyjności, relacje z klientami, definicja rynku docelowego.
 3. Plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu. Działania zmierzające do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Planowanie działań sprzedażowych i marketingowej, charakterystyka metod sprzedaży i dostarczania produktów i usług, podstawy marketingu, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.
 4. lan finansowy. Wprowadzenie do rachunków, kosztów i przychodów, realne oszacowanie przepływów w uruchamianym przedsięwzięciu, prawo pracy, prawo podatkowe, wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US), sporządzanie biznesplanów, prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.

Każdy z modułów warsztatów pozwoli Uczestniczką Projektu programu na:

 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu,
  W ramach szkoleń udostępnimy Uczestniczką Projektu dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).
 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu.

W ramach szkoleń udostępnimy UP dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).

Celem 2. dnia szkoleń dla każdego z modułów jest samodzielne zdefiniowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu. Warsztaty szkoleniowe pozwolą przedyskutować ryzyka i czynniki sukcesu przedsięwzięcia w szerszym gronie.

Część doradcza.

Każda z Uczestniczka Projektu może uczestniczyć w indywidualnych sesjach z ekspertem (8h/os), który pomoże jej we właściwym samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczek Projektu.

Wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek, którego celem jest:

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa,
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawod., osobistych i przedsiębiorczych,
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem dz. gosp.: większa świadomość własnych potrzeb i celów, plan działania dotyczący zmiany (Strategia Działania),w tym również W OBSZARZE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z OSOBISTYM.
 1. Wsparcie szkoleniowe i doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej ukierunkowane na efektywne wydatkowanie dotacji

Cel zadania jest Umożliwienie każdej z Uczestniczek Projektu skorzystania z wiedzy praktyków biznesu w 1. roku pracy firmy. Istotą jest koncentracja na konkretnych problemach i kierunkach rozwoju biznesu, aby efektywnie wykorzystać przyznane środki. Każda Uczestniczka Projektu uzyska wsparcie osobistego mentora biznesu i możliwość skorzystania z pakietu szkoleń i doradztwa dostosowanych do własnych potrzeb.

Działania: Tematy warsztatów będą odpowiedzią na najczęstsze problemy zidentyfikowane przez ekspertów na etapie przygotowania i oceny biznesplanów. Każda z Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z wybranych minimum 4 modułów:

 1. Biznes. Definicja biznesu, wartość dodana, cel, przedmiot, zasoby, przewaga konkurencyjna, model biznesowy
 2. Rynek i Klienci. Definicja rynku i klienta, segmentacja rynku, standardy obsługi i budowanie relacji z klientami, lojalność klienta, rozpowszechnianie się opinii o obsłudze, reklamacje, service recovery, unikanie rutyny.
 3. Sprzedaż i Dystrybucja. Definicja efektywnych kanałów sprzedaży, optymalizacja procesów i kosztów sprzedaży, strategie sprzedażowe dostosowane do rynku , wycena produktu lub usługi, metody dystrybucji produktów i usług.
 4. Promocja biznesu. Narzędzia promocji i przekaz a grupa docelowa, pomiar i optymalizacja efektywności promocyjnej, Jak budować dobry PR, internet i media społecznościowe w promocji biznesu.
 5. Finanse. Praktyczny poradnik finansów dla przedsiębiorców – przychód, koszty, dochód, zysk, rentowność; planowanie i monitorowanie dz. biz.; biznesplan i budżet; przepływy pieniężne ; źródła finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania projektami.
 6. Prawo. Umowy z klientami i kontrahentami, różne formy zatrudniania pracowników i partnerów, windykacja należności, mediacja i droga sądowa, korzystanie z zewn. wsparcia prawnego.
 7. Księgowość i podatki. Wybór formy i sposobu rozliczania podatnika z US i ZUS, podstawowe formy działania biznesu. Rozliczanie samodzielne czy outsourcing, ryzyka podatkowe i odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 8. Przedsiębiorczość i Komunikacja. Zarządzanie czasem, motywowanie i zarządzanie zespołem, Efektywna komunikacja w firmie, skuteczna prezentacja w biznesie.

Ponadto każda Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z indywidualnego doradztwa ekspertów Biznesu. W ramach tego działania wybrany mentor (osobisty doradca biznesowy) będzie odpowiadał za indywidualny dobór zakresu szkoleń i doradztwa dla każdej Uczestniczki Projektu (1 godzina w miesiącu przez okres jednego roku) na podstawie identyfikacji indywidualnych potrzeb Uczestniczek Projektu. Działania te będą realizowane przez ekspertów zaangażowanych w projekcie.

….

Rekrutacja do projektu

I edycja

W styczniu rusza rekrutacja do projektu Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. opolskiego dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez 30 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o rekrutacji. Przewidywany termin przyjmowania zgłoszeń to styczeń 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne są aktualnie weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.
Przed wypełnieniem dokumentów prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www oraz w biurze projektu.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pocztą lub kurierem) formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty będą do pobrania na stronie www oraz w biurze projektu).

Do formularza rekrutacyjnego załączyć:

 • dokument potwierdzający status na rynku pracy, np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de mninims jeśli dotyczy

Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami i oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Romana Horoszkiewicza 6 w Opolu.

lub przesłać pocztą bądź kurierem. Przy czym decydująca jest data wpływu dokumentów do biura projektu.

Planowane jest opublikowanie listy rankingowej uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ciągu 21 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych. W przypadku większej liczby zgłoszeń stworzona zostanie lista rezerwowa.

Do I edycji projektu planuje się zakwalifikowane 36 uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne. Łącznie do projektu zostaną zakwalifikowane 72 uczestniczki. W sytuacji złożenia niewystarczającej liczby poprawnych pod względem formalnym formularzy rekrutacyjnych termin przyjmowania zgłoszeń zostanie wydłużony o miesiąc.

II edycja projektu przewidziana jest na luty – marzec 2018 r.

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Konkurencyjny rynek pracy

Działanie: Zakładanie działalności gospodarczej

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wnioskowane dofinansowanie: 3 793 482,00 PLN

Wkład UE: 3 698 882,00 PLN

Projekt dotyczy: utworzenia 58 mikroprzedsiębiorstw działających na obszarze woj. opolskiego prowadzonych przez kobiety 29+ z woj. opolskiego dzięki bezzwrotnej dotacji wraz z kompleksowym i profesjonalnym wsparciem szkoleniowo-doradczym obejmującym doradztwo biznesowe i coaching osobisty pomagający efektywnie wykorzystać otrzymane środki.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 2. Coaching grupowy (24 h) ma on na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych, przygotowanie stabilnego i mocnego grunty do zmiany życiowej związanej z założeniem działalności gospodarczej oraz ułożenie planu działania w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym drugą formą wsparcia jest coaching indywidualny (8 h), który pomoże we właściwym i samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczki Projektu.
 3. Kwalifikacja projektów do dofinansowania na podstawie biznes planów
 4. Wypłata bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 5. Wsparcie szkoleniowe i doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej
 6. Zainicjowanie i rozwój Klubu Przedsiębiorczych Kobiet mający na celu upełnomocnienie Kobiet w nowej roli, wsparcie emocjonalne innych osób będących w podobnej sytuacji oraz możliwość wymiany doświadczeń w szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów , na które natrafią kobiety w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Klub będzie miał charakter grupy wsparcia i cyklicznych spotkań rozwojowych.
 7. Wypłata wsparcia pomostowego
 8. Monitoring merytoryczny oraz formalno-rachunkowy prowadzonych działalności gospodarczych
Efekt:
 • wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • wsparcie w zakresie przedstawienia bilansu kompetencji i określenia kierunków rozwoju

Kto może wziąć udział w projekcie.

Czy w projekcie może wziąć udział osoba, która pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Nie, w projekcie nie może wziąć udziału osoba, która za swoją prace otrzymuje wynagrodzenie.

Czy osoba będąca na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pobierające świadczenie (zasiłek) z tego tytułu może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby te są uznawane jako osoby pracujące.

Czy osoba, która posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy w chwili przystąpienia do projektu może wziąć w nim udział?

Nie, wykluczone z projektu są osoby, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG lub KRS, ponadto z projektu wyłączone są osoby, które są lub były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub też które są lub były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Czy osoba, która była karana może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby karane za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz przeciwko którym toczy się postępowanie karne nie mogą wziąć udziału w projekcie.

Czy kobieta będąca w ciąży może wziąć udział w projekcie?

Tak, pod warunkiem że kandydatka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego (w takim bowiem wypadku jest uważana za osobę pracującą). Osoby zatrudnione, które kwalifikowałyby się do urlopu macierzyńskiego (gdyby miały pracę) i nie otrzymują świadczeń macierzyńskich ze względu na brak zatrudnienia, mogą uczestniczyć w projekcie.

Czy osoba, która skończyła 29 rok życia może wziąć udział w projekcie?

Nie, za osobę powyżej 29 roku życia uważa się osobę, która ukończyła 30 rok życia, łącznie z dniem 30 urodzin.

Czy osoba będąca za emeryturze może wziąć udział?

Tak, osoba ta jest uważana za osobę bierną zawodowo.

Jak długo kandydatka musi być bezrobotna?

Nie ma ograniczenia czasowego, w chwili przystąpienia do projektu kandydatka musi status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo.

Czy osoba, która prowadziła działalność gospodarczą za granicą może wziąć udział w projekcie?

Nie, prowadzenie działalności w ostatnich 12 miesiącach – niezależnie od kraju, gdzie była ona prowadzona – stanowi przeszkodę do udziału w projekcie.

W jakich powiatach stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.?

Stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość w powiatach: toruński, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, m.Grudziądz, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski, m.Włocławek, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, tucholski.

Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha przeliczeniowe może wziąć udział w Projekcie?

Nie, osoba będąca właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może być uczestnikiem projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej nr RPOP.07.03.00-16-0047/16

Masz pytanie?

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?