Szkolenia

PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTU SIEDZENIA „Usiądź” na miejscu odbiorców Twoich produktów i usług, żeby tworzyć to czego najbardziej potrzebują.

W ramach warsztatu uczestnicy projektują produkt lub usługę pracując w zespole złożonym z osób o zróżnicowanych kompetencjach, prezentujących różne punkty widzenia. Zaletą metody design thinking jest absolutna koncentracja na konkretnych potrzebach odbiorców usługi lub produktu. Warsztat prowadzi uczestników od fazy zrozumienia potrzeby, poprzez generowanie pomysłów po budowę prototypów i ich testy. Poza korzyścią dla firmy w postaci prototypu produktu, usługi lub wewnętrznej procedury warsztat pozwala na integrację i lepsze zrozumienie ludzi pracujących na co dzień w różnych działach firmy, prezentujących różne perspektywy.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Twórcze podejście do wprowadzania innowacji w firmie,
 • Identyfikacja z celami firmy i zaangażowanie we wdrażanie innowacji,
 • Umiejętność angażowania współpracowników w tworzenie nowych produktów i usług,
 • Umiejętność korzystania z metodyki design thinking.

Co zyskuje firma?

Warsztat pozwala zintegrować uczestników w celu uzyskania realnego ich wsparcia dla innowacyjnego produktu usługi lub zmiany organizacyjnej. Bardzo ważnym i zauważalnym „efektem ubocznym” warsztatu jest możliwość zrozumienia różnych punktów widzenia na organizację dzięki współpracy z pracownikami innych działów firmy (sprzedaż, administracja, marketing, księgowość).

Czas trwania szkolenia:
8-16 godzin szkoleniowych (1-2 dni)

Warsztaty dostępne także w postaci szkoleń otwartych.

W ramach szkolenia realizowanego w formie warsztatu, omawiane będą zagadnienia z zakresu definiowania usługi, polityki cenowej i prowadzenia skutecznych działań sprzedażowych. Szkolenie jest rozszerzone o rozwijanie umiejętności szybkiego rozumienia perspektywy klienta dzięki elementom metody design thinking.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Identyfikacja zespołu sprzedażowego z celami firmy i motywacja do ciągłego ulepszania warsztatu handlowca.
 • Lepsze zrozumienie istoty oferowanej usługi i wprowadzenie perspektywy klienta jako rutynowego narzędzia sprzedaży rozwiązań.

Co zyskuje firma?

Dzięki szkoleniu firma uzyskuje zmianę podejścia zespołu sprzedażowego do sprzedaży usług dzięki zwiększeniu zaangażowania, kreatywności handlowców. Celem szkolenia jest zwiększenie identyfikacji handlowców z usługą i wprowadzenie narzędzi i umiejętności lepszego rozumienia perspektywy klienta do procesu w sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

RÓŻNORODNE JEST EFEKTYWNE Ile ludzi tyle opinii. O tym jak pozostać przy własnym zdaniu, nie popadać w konflikty i odnaleźć się podczas zachodzących zmian pomogą uświadomić sobie szkolenia.

Podczas szkolenia omawiane są typy konfliktów oraz strategie radzenia sobie z nimi. Poruszany jest temat komunikacji w konflikcie i jej wpływ na przebieg relacji oraz kwestia stresu jako czynniku konfliktogennego. Komunikacja bez przemocy jako metoda uzyskiwania porozumienia.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Rozpoznawanie konfliktów i ich źródeł.
 • Umiejętność uzyskiwania porozumienia i rozwój empatii w sytuacjach trudnych.

Co zyskuje firma?

Wzrost wiedzy i osobistych umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia odnoszące się do tego czym jest asertywność. Ustalane są źródła asertywności oraz jaka jest rola danej osoby w relacji z innymi. Omawiana jest kwestia tego jak odmawiać innym i wpływać na innych aby osiągać cele, jak sobie radzić z krytyką oraz co to jest stres. Ukazanie podnoszenia asertywności jako procesu.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie podstaw asertywności.
 • Odnalezienie źródeł własnej siły.

Co zyskuje firma?

Wzmocnienie pracowników oraz budowa stabilnego zespołu.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia omawiane są kwestie dynamiki rozwoju zespołu, role w zespole oraz zachowania służące i niesłużące współpracy. Poruszane są kwestie różnic interpersonalnych i ich wpływ na zespół.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Określenie własnego stylu interpersonalnego.
 • Identyfikacja i modyfikacja zachowań niesłużących pracy na wspólny cel.
 • Zrozumienie zachowania innych.
 • Polepszenie komunikacji z innymi.

Co zyskuje firma?

Szkolenie podnosi umiejętności współpracy w zespole. Uczestnicy uczą się modyfikować swoje zachowania tak, aby maksymalizować efektywność pracy w grupie. Jeżeli na szkoleniu jest cały zespół z jednej firmy, to wówczas przewidujemy wzrost współpracy całego zespołu.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Szkolenie pozwala na odkrywanie własnych reakcji na zmianę. Ukaże zmianę w kontekście psychologicznym. Omówimy model komfort-ryzyko oraz etapy zmiany w życiu zawodowym. Poruszymy kwestie radzenie sobie ze stratą i stresem. Poruszymy temat zmiana a transformacja.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Szkolenie pomaga zidentyfikować uczestnikom ich styl reagowania na zmiany.
 • Uelastycznienie własnego zachowania w sytuacji zmiany oraz poznają inne perspektywy patrzenia na zachodzące procesy dzięki pracy w grupie.

Co zyskuje firma?

Szkolenie ułatwi wdrożenie zmian na poziomie organizacyjnym poprzez pomoc osobom, które zmianie podlegają. Pomoże także w akceptacji nowej perspektywy.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia poruszone będą kwestie biologicznych i poznawczych koncepcji stresu. Omówimy co wywołuje stresuje. Przedstawiona zostanie lista zdarzeń stresowych wg. Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z model mam wpływ nie mam wpływu oraz z techniki radzenia sobie ze stresem.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie własnych mechanizmów powstawania stresu.
 • Wypracowanie własnych sposobów na redukcję stresu.

Co zyskuje firma?

Uświadomienie różnych strategii na walkę ze stresem w grupie. Nauczenie się wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

PRZYCHODZI MENADŻER DO DZIAŁU……powyższe zdanie dokończyć można tworząc kiepski żart lub wspaniałą historię kariery. Bądź menedżerem nie na żarty! Nasza firma szkoleniowa pomoże osiągnąć to czego pragniesz!

Podczas szkolenia będziemy rozwijać umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: wywiad, pytania epizodyczne, zadaniowe, techniki autoprezentacyjne kandydatów. Poruszona zostanie kwestia etyki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Omówimy zastosowanie metody Assessment Center: rodzaje zadań, przygotowywanie zadań na potrzeby własnej firmy, szkolenie dla asesorów, organizacja sesji AC, obserwacja uczestników AC, wyciąganie wniosków.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Podniesienie umiejętności wyboru i oceny kandydatów.

Co zyskuje firma?

Wdrożenie zmian w procesie prowadzenia rekrutacji, prowadzących do jego usprawnienia.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Szkolenie obejmuje pracę nad podstawowymi funkcjami managerskimi takimi jak:

 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Motywowanie
 • Kontrola

Ponadto szkolenie jest świetną okazją do analizy własnego stylu kierowniczego.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poznanie podstaw dotyczących zarządzania.
 • Podniesienie kompetencji.

Co zyskuje firma:

Wzrost umiejętności przywódczych wśród kadry zarządzającej.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia omawiane są rodzaje przywództwa oraz jak różnią się ludzie i jak na nich wpływać. Omówimy jak osiągać wysoką jakości pracy w zespole oraz czym jest coaching. Poruszona zostanie kwestia trudnych sytuacji, poprawy wyników oraz budowanie kultury pochwal. Rozmawiać będziemy o przywództwie w odniesieniu do zarządzanie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu poruszanych zagadnień menedżerskich.
 • Wypracowanie własnego stylu przywództwa.

Co zyskuje firma:

Budowa silnych kompetencji przywódczych, wyznaczających cel całej organizacji.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

FINANSE NIE SĄ DLA CIEBIE? ALE CIĄGLE SĄ Z TOBĄ !Od niektórych zagadnień ciężko uciec, niezależnie czy mówimy o życiu prywatnym czy o karierze zawodowej. Zaliczają się do nich finanse. Weź sprawy w swoje ręce i dowiedz się o nich więcej!

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do finansów-definicje, źródła informacji o finansach. Omówiony będzie biznesplan i planowanie finansowe. Zostaną poruszone kwestie zarządzania kapitałem obrotowym w firmie, cashflow i utrzymanie płynności finansowej, a także finansowanie działalności firmy. Przedstawione zostaną kwestie ryzyka w działalności gospodarczej.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie podstawowych pojęć finansowych i źródeł informacji o finansach w kontekście funkcjonowania firmy.
 • Umiejętność podstawowego planowania finansowego.
 • Poznanie metod zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej.
 • Wiedza jak finansować działalność i rozwój biznesu oraz na jakie ryzyka jest narażona firma.

Co zyskuje firma?

Pracownicy-uczestnicy szkolenia są w stanie lepiej zrozumieć podstawy finansów i przełożyć je na otoczenie w swojej firmie. Po szkoleniu nabywają świadomość przełożenia podejmowanych przez siebie decyzji na wyniki i sytuacje finansową firmy.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 10 osób.

OD KOMUNIKACJI AŻ PO ZROZUMIENIETreść nie zawsze niesie to samo znaczenie, dlatego tak ważne jest, żeby trafiła do odbiorców w możliwie najprostszy sposób, dlatego jako firma szkoleniowa oferujemy najlepsze wsparcie.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest wypracowanie relacji z klientem oraz określenie czynników wpływających na wypracowanie współpracy. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą, jak usłyszeć i zrozumieć potrzeby klienta. Doświadczą jakości sprzedaży autentycznej, opartej na wartościach, w której obie strony odczuwają satysfakcję z udanej transakcji.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • umiejętność przygotowania się do rozmowy sprzedażowej
 • budowanie trwałych relacji z klientem
 • jak usłyszeć potrzeby klienta
 • jak dotrzeć do prawdziwych motywów zakupu
 • jak zadawać pytania, które będą otwierały dyskusję
 • w jaki sposób stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której klient podzieli się z Tobą swoimi obawami czy oczekiwaniami w stosunku do produktu
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych
 • jak w profesjonalny sposób prowadzić rozmowy telefoniczne
 • w jaki sposób budować pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy

Co zyskuje firma?

Doświadczenie satysfakcji wynikającej ze zwiększenia zysków ze sprzedaży pozostając przy tym w zgodzie ze sobą.

Celem szkolenia jest zdobycie narzędzi pozwalających uczestnikom produktywnie wykorzystać czas, wzmocnią ich zaangażowanie w spotkania, a w efekcie zwiększą efektywność ich pracy. Umożliwia poznanie i pogłębienie umiejętności przekazywania i odbierania informacji ,w sposób, który porządkuje wypowiedzi. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętność poszukiwania rozwiązań, podejmowania decyzji w grupie i tworzenia listy zadań.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • nauczenie się wspólnego tworzenia zasad współpracy wspierających spotkania
 • poznanie narzędzi wspierających świadomą komunikację
 • nabycie umiejętności udzielania i przyjmowania krótkiej i zrozumiałej informacji zwrotnej
 • przećwiczenie narzędzi – komunikat „ja”, parafraza, klaryfikacja, podsumowanie
 • przećwiczenie wykorzystania przekonań i utrwalonych sposobów myślenia na spotkaniu poznanie różnicy między dialogiem, a dyskusją; partnerstwem, a walką na argumenty

Co zyskuje firma?

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, a dzięki temu podniesienie poziomu efektywności spotkań.

Uczestnicy poznają i przećwiczą narzędzia, które zwiększają chęć do współpracy, wzmacniają zaangażowanie w wykonywane zadania oraz wpływają na jakość i wydajność pracy w zespole. Szkolenie wyposaży uczestników w umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, delegowania zadań oraz formułowania próśb.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • poznanie narzędzi wspierających efektywną komunikację
 • rozróżnienie ocen i interpretacji od faktów i ich wpływ na efektywność rozmowy
 • nabycie umiejętności udzielania i przyjmowania krótkiej i zrozumiałej informacji zwrotnej
 • zdobycie umiejętności delegowania zadań, w oparciu o możliwości współpracowników

Co zyskuje firma?

Zapoznanie i trening praktycznego sposobu komunikowania się, który ma na celu lepsze zrozumienie siebie oraz innych.

Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie umiejętności wspierających efektywne i swobodne występowanie publiczne oraz prowadzenie prezentacji. Szkolenie wyposaży każdego uczestnika w umiejętności i narzędzia, które sprawią, że przemówienia i prezentacje będą informować, porywać, inspirować i zachęcać do działania. Zarówno gdy przemawia się przed dwiema jak i przed dwustoma osobami.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • jak przygotować prezentację, dopasować ją do odbiorcy i jej celu,
 • jak wykorzystać mowę ciała podczas wystąpienia publicznego,
 • jak uatrakcyjnić wystąpienie,
 • jak korzystać z wizualnych środków pomocniczych,
 • jak przygotować materiały pomocnicze i informacyjne dla uczestników,
 • ak radzić sobie w nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach podczas wystąpień.

Co zyskuje firma?

Jak wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie słuchaczy już od pierwszych słów. Jak formułować przekaz w sposób jasny i klarowny mimo trudnych treści.

Masz pytanie?

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?