Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiegoProjekt

Od pomysłu do biznesu

Wejście lub powrót na rynek pracy niejednokrotnie związany jest z wieloma przeciwnościami, tym bardziej jeśli masz pomysł na swój własny biznes, a nie wiesz od czego zacząć. Przy wykorzystaniu środków unijnych może to być łatwiejsze niż sądziłaś do tej pory.

Jak to działa?

Kompleksowo wspieramy Twoją inicjatywę od założenia działalności gospodarczej po jej rozwój, poprzez bezzwrotną dotację i profesjonalne wsparcie szkoleniowo- doradcze z różnych obszarów biznesu i rozwoju zawodowego. Dopasujemy się do Ciebie pod względem godzin i miejsca prowadzonych szkoleń. Zapewnimy również opiekę dla Twoich dzieci, podczas gdy Ty będziesz rozwijać swoje umiejętności biznesowe.

Zyskujesz:

 • indywidualnie dopasowany zakres wsparcia biznesowego (warsztaty i doradztwo z praktykami biznesu) prowadzący do skutecznej realizacji własnych pomysłów na Biznes oraz osobistego (w formie coachingu indywidualnego i grupowego) prowadzący do przygotowania stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • opiekę dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy
 • monitoring merytoryczny i formalno-rachunkowy przez pierwsze 12 miesięcy
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23390 zł (dla min. 80 % Uczestniczek)
 • wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 10 % uczestniczek
 • rozbudowaną informację zwrotną na temat własnych predyspozycji do prowadzenia biznesu oraz wykonalności własnego pomysłu na biznes

Warsztaty tematyczne:

 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ukierunkowane na przygotowanie biznesplanów

Profesjonalne i nowoczesne zdefiniowanie modelu biznesu przy wsparciu szkoleniowo-doradczym ekspertów pozwoli na opracowanie efektywnych rynkowo biznesplanów.

Działania:

Część szkoleniowa.

Warsztaty pozwolą Uczestniczkom Projektu na przygotowanie biznesplanu. (4 moduły szkoleniowe po 2 dni po 8h w grupach ok. 12 os.).

Celem 1. dnia szkolenia w każdym z modułów jest skoncentrowanie uwagi Uczestniczek Projektu na założeniach podejścia Business Model Canvas (BMC) jako narzędzia wspomagającego:

 • Definiowanie przedmiotu, celów i założeń działalności gospodarczej,
 • Ocenę dojrzałości pomysłu na biznes i szans na jego sukces rynkowy,
 • Przygotowanie wiarygodnych założeń biznesplanu dla rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Jest to autorski program szkoleniowo-doradczy wykorzystujący podejście BMC jako modelu pokazującego zależności pomiędzy wszystkimi tematami niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tematy modułów szkoleniowych:

 1. Wprowadzenie do metodyki BMC. Omówienie i trening opisywania i oceny biznesu przy użyciu BMC.
 2. Analiza Rynku i Klientów. Definicja własnego produktu lub usługi, oferowana wartość i przewaga konkurencyjności, relacje z klientami, definicja rynku docelowego,
 3. Plan działania i aktywności w ramach rozwoju biznesu. Działania zmierzające do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Planowanie działań sprzedażowych i marketingowej, charakterystyka metod sprzedaży i dostarczania produktów i usług, podstawy marketingu, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.
 4. Plan finansowy. Wprowadzenie do rachunków, kosztów i przychodów, realne oszacowanie przepływów w uruchamianym przedsięwzięciu, prawo pracy, prawo podatkowe, wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US), sporządzanie biznesplanów, prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.

Każdy z modułów warsztatów pozwoli Uczestniczkom Projektu programu na:

 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu,
  W ramach szkoleń udostępnimy Uczestniczkom Projektu dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).
 • Przyswojenie wiedzy na temat budowania biznesplanu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu elementów podejścia BMC.
 • Samodzielne przygotowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu.

W ramach szkoleń udostępnimy UP dedykowaną platformę internetową pozwalającą na ułatwienie pracy nad założeniami modelu BMC (wraz z helpdeskiem).

Celem 2. dnia szkoleń dla każdego z modułów jest samodzielne zdefiniowanie założeń biznesplanu przez Uczestniczki Projektu. Warsztaty szkoleniowe pozwolą przedyskutować ryzyka i czynniki sukcesu przedsięwzięcia w szerszym gronie.

Część doradcza.

Każda z Uczestniczka Projektu może uczestniczyć w indywidualnych sesjach z ekspertem (8h/os), który pomoże jej we właściwym samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczek Projektu.

Wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek, którego celem jest:

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa,
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawod., osobistych i przedsiębiorczych,
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem dz. gosp.: większa świadomość własnych potrzeb i celów, plan działania dotyczący zmiany (Strategia Działania),w tym również W OBSZARZE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z OSOBISTYM.
 1. Wsparcie szkoleniowe i doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej ukierunkowane na efektywne wydatkowanie dotacji

Cel zadania jest Umożliwienie każdej z Uczestniczek Projektu skorzystania z wiedzy praktyków biznesu w 1. roku pracy firmy. Istotą jest koncentracja na konkretnych problemach i kierunkach rozwoju biznesu, aby efektywnie wykorzystać przyznane środki. Każda Uczestniczka Projektu uzyska wsparcie osobistego mentora biznesu i możliwość skorzystania z pakietu szkoleń i doradztwa dostosowanych do własnych potrzeb.

Działania: Tematy warsztatów będą odpowiedzią na najczęstsze problemy zidentyfikowane przez ekspertów na etapie przygotowania i oceny biznesplanów. Każda z Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z wybranych minimum 4 modułów:

 1. Biznes. Definicja biznesu, wartość dodana, cel, przedmiot, zasoby, przewaga konkurencyjna, model biznesowy
 2. Rynek i Klienci. Definicja rynku i klienta, segmentacja rynku, standardy obsługi i budowanie relacji z klientami, lojalność klienta, rozpowszechnianie się opinii o obsłudze, reklamacje, service recovery, unikanie rutyny.
 3. Sprzedaż i Dystrybucja. Definicja efektywnych kanałów sprzedaży, optymalizacja procesów i kosztów sprzedaży, strategie sprzedażowe dostosowane do rynku , wycena produktu lub usługi, metody dystrybucji produktów i usług.
 4. Marketing. Narzędzia promocji i przekaz a grupa docelowa, pomiar i optymalizacja efektywności promocyjnej, Jak budować dobry PR, internet i media społecznościowe w promocji biznesu.
 5. Finanse. Praktyczny poradnik finansów dla przedsiębiorców – przychód, koszty, dochód, zysk, rentowność; planowanie i monitorowanie dz. biz.; biznesplan i budżet; przepływy pieniężne ; źródła finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania projektami.
 6. Prawo. Umowy z klientami i kontrahentami, różne formy zatrudniania pracowników i partnerów, windykacja należności, mediacja i droga sądowa, korzystanie z zewn. wsparcia prawnego.
 7. Księgowość i podatki. Wybór formy i sposobu rozliczania podatnika z US i ZUS, podstawowe formy działania biznesu. Rozliczanie samodzielne czy outsourcing, ryzyka podatkowe i odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 8. Przedsiębiorczość i Komunikacja. Zarządzanie czasem, motywowanie i zarządzanie zespołem, Efektywna komunikacja w firmie, skuteczna prezentacja w biznesie.

Ponadto każda Uczestniczka Projektu będzie mogła skorzystać z indywidualnego doradztwa ekspertów Biznesu. W ramach tego działania wybrany mentor (osobisty doradca biznesowy) będzie odpowiadał za indywidualny dobór zakresu szkoleń i doradztwa dla każdej Uczestniczki Projektu (1 godzina w miesiącu przez okres jednego roku) na podstawie identyfikacji indywidualnych potrzeb Uczestniczek Projektu. Działania te będą realizowane przez ekspertów zaangażowanych w projekcie.

Szkolenia, warsztaty i konsultacje poprowadzi:

 • kadra merytoryczna złożona z doświadczonych praktyków biznesu, doradców zawodowych i psychologów rynek i klienci

Program kierowany jest do kobiet które:

 • ukończyły 30 rok życia
 • aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu

Rekrutacja do projektu

I edycja

W sierpniu rusza rekrutacja do projektu Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez 30 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o rekrutacji.
Przewidywany termin przyjmowania zgłoszeń to sierpień 2017 r.
Dokumenty rekrutacyjne są aktualnie weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą. Przed wypełnieniem dokumentów prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www oraz w biurze projektu.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pocztą lub kurierem) formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty będą do pobrania na stronie www oraz w biurze projektu).

Do formularza rekrutacyjnego załączyć:

 • dokument potwierdzający status na rynku pracy, np. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
 • kserokopię dowodu osobistego
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de mninims jeśli dotyczy

Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami i oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Piotrowskiego 19/2 w Bydgoszczy

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: od 10.00 do 14.00

lub przesłać pocztą bądź kurierem. Przy czym decydująca jest data wpływu dokumentów do biura projektu.

Planowane jest opublikowanie listy rankingowej uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ciągu 21 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych. W przypadku większej liczby zgłoszeń stworzona zostanie lista rezerwowa.

Do I edycji projektu planuje się zakwalifikowane 36 uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne. Łącznie do projektu zostaną zakwalifikowane 72 uczestniczki. W sytuacji złożenia niewystarczającej liczby poprawnych pod względem formalnym formularzy rekrutacyjnych termin przyjmowania zgłoszeń zostanie wydłużony o miesiąc.

II edycja projektu przewidziana jest na październik 2017 r.

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Aktywni na rynku pracy

Działanie: Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 31.12.2018 r.

Wnioskowane dofinansowanie: 2 408 228,75 PLN

Wkład UE: 2 094040,09 PLN

Projekt dotyczy: utworzenia 58 mikroprzedsiębiorstw działających na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego prowadzonych przez kobiety 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego dzięki bezzwrotnej dotacji wraz z kompleksowym i profesjonalnym wsparciem szkoleniowo-doradczym obejmującym doradztwo biznesowe i coaching osobisty pomagający efektywnie wykorzystać otrzymane środki

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 2. Coaching grupowy (24 h) i indywidualny (4 h)
 3. Kwalifikacja projektów do dofinansowania na podstawie biznes planów
 4. Wypłata bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 5. Wsparcie szkoleniowe i doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej
 6. Wypłata wsparcia pomostowego
 7. Monitoring merytoryczny oraz formalno-rachunkowy prowadzonych działalności gospodarczych
Efekt:
 • wzmocnienie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawstwa
 • wzmocnienie poczucia kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych
 • przygotowanie stabilnego i mocnego gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy
 • wsparcie w zakresie przedstawienia bilansu kompetencji i określenia kierunków rozwoju

I edycja projektu rusza od 21.08.2017 r. do 19.09.2017 r.

Dokumenty można składać w biurze projektu 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 19/2 w godzinach od 10.00 do 14.00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na tej stronie w zakładce Pliki do pobrania.

Okres realizacji

Planowane działania

21.08.2017 do 19.09.2017 r. Rozpoczęcie rekrutacji Uczestniczek do I edycji Projektu.
22.09.2017 r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestniczek do I edycji Projektu.
25.09.2017 r. Planowane rozpoczęcie wsparcia doradczo – szkoleniowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania drugiego mającego na celu wzmacnianie potencjału osobistego i przedsiębiorczego Uczestniczek dla I edycji Projektu.
2.10.2017 do 31.10.2017 r. Rozpoczęcie rekrutacji Uczestniczek do II edycji Projektu.
26.10.2017 do 07.11.2017 r. Planowane rozpoczęcie składania biznesplanów przez Uczestniczki I edycji.
08.11.2017 do 15.11.2017 r. Ocena biznesplanów Uczestniczek I edycji.
16.11.2017 r. Publikacja listy rankingowej Uczestniczek I edycji.
od 27.11.2017 r. Podpisywanie umów przez Uczestniczek I edycji.

31.10.2018 r.

Szanowne Uczestniczki,

nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe zostaje przedłużony do dnia 9.11.2018 r.

Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe będziemy przyjmować po złożeniu oświadczenia o opłaceniu składki ZUS za 6 pomostowe.

Wnioski proszę kierować w formie 
– skanów na pocztę anna.jozwiak@pgconsulting.eu
– oryginały proszę wysłać pocztą na ulicę Piotrowskiego 19/2 85-098 Bydgoszcz.

Zgodnie z regulaminem przedłużone wsparcie pomostowe jest dla 10% Uczestników Projektu.

12.10.2018 r.

Szanowne Uczestniczki,

wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe można składać od dnia 23.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe będziemy przyjmować po złożeniu oświadczenia o opłaceniu składki ZUS za 6 pomostowe.

Wnioski proszę kierować w formie 
– skanów na pocztę anna.jozwiak@pgconsulting.eu
– oryginały proszę wysłać pocztą na ulicę Piotrowskiego 19/2 85-098 Bydgoszcz.

Zgodnie z regulaminem przedłużone wsparcie pomostowe jest dla 10% Uczestników Projektu.

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

Oświadczenie  zał. 1

Oświadczenie zał. 3

Oświadczenie zał. 4

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis zał. 5

Formularz informacji zał. 6

06.06.2018 r.

Szanowne Kandydatki,

poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu-kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”.

Lista osób zakwalifikowanych

19.03.2018 r.

Szanowne Kandydatki,

informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w III edycji naboru do projektu.

Poniżej publikujemy listę  z wynikami po zakończeniu I etapu procedury rekrutacji do projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu-kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”.

Lista Kandydatek po I etapie rekrutacji

Pouczenie dotyczące procedury odwoławczej zgodnie z treścią § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 10 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu z dnia 11.08.2017 r.

 1. Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną.
 2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej lub e-mailowej informacji o wynikach oceny.
 3. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i etapu II – weryfikacji predyspozycji).
 4. Odwołanie można złożyć osobiście do biura/siedziby Beneficjenta wskazanej w § 1 ust. 2, w godzinach od 10.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 5. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym odwołanie zostało złożone u Beneficjenta.
 6. Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej, kandydat powołuje się na konkretne zapisy zawarte w uzasadnieniach oceny Formularza rekrutacyjnego (przesłanych w postaci zanonimizowanych Kart ocen formularza rekrutacyjnego) oraz zanonimizowanej karty oceny doradcy zawodowego, z którymi się nie zgadza. Każdemu kandydatowi przysługuje dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. W tym celu powinien skontaktować się z Magdaleną Talkowską, nr tel.: 662288613 w biurze projektu przy ul. Piotrowskiego 19/2 w Bydgoszczy, 85-098 Bydgoszcz
 7. Wszystkie zarzuty Kandydata powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu. Jeżeli – zdaniem Kandydata – ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w odwołaniu należy wskazać wszystkie te kryteria.

12.03.2018 r.

Szanowne Kandydatki,

poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu-kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”.

Lista osób zakwalifikowanych

06.03.2018 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 09.03.2018 r. (piątek).

28.02.2018 r.

Informujemy, że na podstawie par. 6 pkt 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dn. 18.09.2017, Komisja Oceny Wniosków podjęła decyzję o podjęciu negocjacji z niektórymi Uczestniczkami w zakresie wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania. W związku z powyższym, Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach II edycji zostanie opublikowana po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi Uczestniczkami. Pisma dotyczące negocjacji zostaną wysłane drogą mailową.

04.02.2018 r.

Informujemy, iż na podstawie & 5, ust. 2 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”  zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji rekrutacji do projektu. Dokumenty można składać w biurze projektu w godzinach 10-14 od 05.02.2018 do 06.03.2018. Zastrzegamy możliwość zmian w regulaminie, o czym będziemy informować uczestniczki na stronie projektu zgodnie z zapisami w regulaminie.

23.01.2018 r.

Drogie Uczestniczki Projektu,

powoli kończycie etap szkoleniowo-doradczy projektu. Kolejny ważny etap, jaki Was czeka to opracowanie biznesplanów.

Od 2 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie Waszych firm.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie w terminie od 2 lutego do 16 lutego 2018 r. Wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami.

Załączniki:

zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego

oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika Projektu

trwale spięty biznesplan – należy wypełnić wszystkie rubryki biznes planu

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wymagane oświadczenia

03.01.2018 r.

Szanowne Uczestniczki,

wnioski o wsparcie pomostowe można składać od dnia 03.01.2018 r. do 15.01.2018 r, kolejna tura naboru odbędzie się w dniach 22.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

Wsparcie pomostowe jest udzielane w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 miesięcy, w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym, asystentury z wykorzystaniem mentoringu udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie mamy przewidziane zarówno szkolenia, jak i doradztwo z różnych tematów biznesowych oraz wsparcie tzw. osobistego doradcy (mentora), który będzie doradzał w nagłych i bieżących sytuacjach.

19.12.2017 r.

Na podstawie & 7, ust. 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” termin składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostaje przedłużony do 27 grudnia.

19.12.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 22.12.2017 r. (piątek).

11.12.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 18.12.2017 r. (poniedziałek).

01.12.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 08.12.2017 r. (czwartek).

17.11.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 30.11.2017 r. (czwartek).

16.11.2017 r.

Szanowne Uczestniczki,

wnioski o wsparcie pomostowe można składać od dnia 27.11.2017 r. do 18.12.2017 r.

Wsparcie pomostowe jest udzielane w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 miesięcy, w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym, asystentury z wykorzystaniem mentoringu udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie mamy przewidziane zarówno szkolenia, jak i doradztwo z różnych tematów biznesowych oraz wsparcie tzw. osobistego doradcy (mentora), który będzie doradzał w nagłych i bieżących sytuacjach.

16.11.2017 r.

Szanowne Kandydatki,

poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu-kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”.

Lista osób zakwalifikowanych

06.11.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 17.11.2017 r. (piątek).

31.10.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 6.11.2017 r. (poniedziałek).

18.10.2017 r.

Drogie Uczestniczki Projektu,

powoli kończycie etap szkoleniowo-doradczy projektu. Kolejny ważny etap, jaki Was czeka to opracowanie biznesplanów.

Od 26 października 2017 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie Waszych firm.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie w terminie od 26 października do 7 listopada 2017 r. Wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami.

Załączniki:

zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego

oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika Projektu

trwale spięty biznesplan – należy wypełnić wszystkie rubryki biznes planu

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wymagane oświadczenia

28.09.2017 r.

Szanowne Kandydatki,

informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w I edycji naboru do projektu.

Poniżej publikujemy listę  z wynikami po zakończeniu I i II etapu procedury rekrutacji do projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu-kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”.

Lista Kandydatek po II etapie rekrutacji

28.09.2017 r.

Informujemy, iż na podstawie & 5, ust. 2 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego”  zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji rekrutacji do projektu. Dokumenty można składać w biurze projektu w godzinach 10-14 od 02.10.2017 do 31.10.2017. Zastrzegamy możliwość zmian w regulaminie, o czym będziemy informować uczestniczki na stronie projektu zgodnie z zapisami w regulaminie.

25.09.2017 r.

Informujemy, iż na podstawie & 5, ust. 11 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” Komisja Rekrutacyjna skierowała część formularzy rekrutacyjnych do uzupełnień. Przypominamy, iż Kandydatki poinformowane o konieczności uzupełnień na usunięcie błędów mają trzy dni robocze.

18.09.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” rekrutacja do projektu zostaje przedłużona z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń i niewyłonienia wymaganej liczby uczestniczek projektu. Termin rekrutacji zostaje przedłużony do dnia 21.09.2017 r. (czwartek).

11.08.2017 r.

Na podstawie & 5, ust. 3 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu z dnia 11.08.2017 r. dot. projektu pt.: „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego” informujemy, że nabór do I edycji projektu odbędzie się w terminie 21.08.2017 do 19.09.2017 r.(wtorek)

Kto może wziąć udział w projekcie.

Czy w projekcie może wziąć udział osoba, która pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Nie, w projekcie nie może wziąć udziału osoba, która za swoją prace otrzymuje wynagrodzenie.

Czy osoba będąca na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pobierające świadczenie (zasiłek) z tego tytułu może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby te są uznawane jako osoby pracujące.

Czy osoba, która posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy w chwili przystąpienia do projektu może wziąć w nim udział?

Nie, wykluczone z projektu są osoby, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG lub KRS, ponadto z projektu wyłączone są osoby, które są lub były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub też które są lub były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Czy osoba, która była karana może wziąć udział w projekcie?

Nie, osoby karane za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz przeciwko którym toczy się postępowanie karne nie mogą wziąć udziału w projekcie.

Czy kobieta będąca w ciąży może wziąć udział w projekcie?

Tak, pod warunkiem że kandydatka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego (w takim bowiem wypadku jest uważana za osobę pracującą). Osoby zatrudnione, które kwalifikowałyby się do urlopu macierzyńskiego (gdyby miały pracę) i nie otrzymują świadczeń macierzyńskich ze względu na brak zatrudnienia, mogą uczestniczyć w projekcie.

Czy osoba, która skończyła 29 rok życia może wziąć udział w projekcie?

Nie, za osobę powyżej 29 roku życia uważa się osobę, która ukończyła 30 rok życia, łącznie z dniem 30 urodzin.

Czy osoba będąca za emeryturze może wziąć udział?

Tak, osoba ta jest uważana za osobę bierną zawodowo.

Jak długo kandydatka musi być bezrobotna?

Nie ma ograniczenia czasowego, w chwili przystąpienia do projektu kandydatka musi status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo.

Czy osoba, która prowadziła działalność gospodarczą za granicą może wziąć udział w projekcie?

Nie, prowadzenie działalności w ostatnich 12 miesiącach – niezależnie od kraju, gdzie była ona prowadzona – stanowi przeszkodę do udziału w projekcie.

W jakich powiatach stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.?

Stopa bezrobocia przyjmuje wyższą wartość w powiatach: toruński, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, m.Grudziądz, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski, m.Włocławek, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, tucholski.

Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha przeliczeniowe może wziąć udział w Projekcie?

Nie, osoba będąca właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może być uczestnikiem projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. kujawsko-pomorskiego nr RPKP.08.03.00-04-0021/16

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?