Strefa szkoleń z dotacją( dotacje unijne dla firm )
Strefa klienta firmowego

Z dofinansowaniem możesz więcej bez względu na to czy działasz w mieście Kraków, Opole czy Katowice.

Dzięki rozbudowanej sieci dofinansowań możesz rozwijać swoją firmę poprzez podnoszenie kwalifikacji.

Jak to działa?
Na terenie całej Polski realizowane są działania mające na celu wsparcie istniejących firm w zakresie innowacyjności czy też doradztwa i szkoleń. Dofinansowanie może osiągnąć do 80% co stanowi lwią część wydatku, jaki firma musiałaby ponieść w normalnym trybie. Dotacje dla firm to szansa na lepszy rozwój.

Celem projektów jest wspieranie przedsiębiorców z sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia i inne usługi rozwojowe, które skutecznie wspomogą dotacje unijne.
Nie stój w miejscu weź dotację i już dzisiaj postaw na rozwój swojej firmy!

Tu przejrzysz informacje na temat aktualnych programów pomagających zyskać dotacje unijne dla firm:

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

Termin uruchomienia: Trwa obecnie.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Termin uruchomienia: Wnioski będzie można składać od września
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu
Podmiotowy System Finansowania

Termin uruchomienia: program trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku pomocy de minimis:
  • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
  • małe przedsiębiorstwa – 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa – 60 %
 2. w przypadku pomocy publicznej:
  • usługi szkoleniowe:
   • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
   • średnie przedsiębiorstwa – 60%
  • usługi doradcze – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 75% – przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% – przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
 • wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Preferencje w dostępie do środków:

Lubuskie Bony Szkoleniowe

Termin uruchomienia: nabory ruszają we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 8 500,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
 • małe przedsiębiorstwa – 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Preferencyjny poziom dofinansowania:

Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim

Termin uruchomienia: pierwsze wnioski będą przyjmowane we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • 7 200 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł
 • 1 godzina usługi doradczej – 120 zł
 • 1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł
 • Wartość 1 bonu – 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania:+ 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy

Preferencje w dostępie do środków: Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Termin uruchomienia: Trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo :

 • samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 • 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 • 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 • 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 • 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 • 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 • 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych::

 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł
 • 1 godzina usługi doradczej – 90 zł
 • Egzamin – bez limitu

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • pracownicy z niepełnosprawnościami
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Wartość dofinansowania::

 • Minimalna wartość bonu: 10 000,00 zł
 • Maksymalna wartość bonu: 110 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie: do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników

Termin uruchomienia: program rusza w IV kwartale 2017, zapraszamy do śledzenia aktualności
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 48 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 4 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej
 • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, RPO Podkarpackiego

Termin uruchomienia: nabór rusza we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikro – 8 400, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Termin uruchomienia: I kwartał 2018
Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000 do 15 000 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: max. 90%

Preferencje w dostępie do środków:

 1. Osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 r. ż.
 2. Osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i  kursach umiejętności zawodowych.

przedsiębiorców

Specjalistyczne usługi doradcze w ramach osi priorytetowej 2 przedsiębiorstwa regionalnego programu operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Termin uruchomienia:trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie: Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie projektu grantowego wynosi 85%

Rozwój Twojej Firmy – dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • branże kluczowe dla rozwoju regionu
 • branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 • branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 • sługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:
przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 6 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:
przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia, usługi doradcze) dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. Środki w ramach WA-MA FUR SYSTEM

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa- 50%
Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze/strong>: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • pracownicy z niepełnosprawnościami
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: 15 000,00 zł/li>
 • Małe przedsiębiorstwa: 75 000,00 zł
 • Średnie przedsiębiorstwa: 400 000,00 zł

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?